اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واحد بین الملل قشم به مدت یک روز در جزیره لارک برگزار شد.

دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک
دانشجوی بین الملل علوم پزشکی هرمزگان-قشم و اردوی جهادی لارک