درس‌های تفسیر قرآن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای دانشجویان منحصر در سال‌های مبارزه و در مشهد نماند. ایشان پس از قرار گرفتن در جایگاه رهبری در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ هم اقدام به برگزاری جلسات تفسیر برای دانشجویان کردند.

هرمزپرس رسانه دانشجو، درس‌های تفسیر قرآن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای دانشجویان منحصر در سال‌های مبارزه و در مشهد نماند. ایشان پس از قرار گرفتن در جایگاه رهبری در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ هم اقدام به برگزاری جلسات تفسیر برای دانشجویان کردند. اگرچه به نظر می‌رسد مشغله‌ی کاری مانع از ادامه‌ی این جلسات شده است، اما هم اکنون نیز مطالعه‌ی متن این درس‌ها پرفایده خواهد بود. در این صفحه علاوه بر امکان دسترسی به متن‌ کامل ۱۲ جلسه از این سلسله مباحث، گزیده‌ای از فیلم دو جلسه از آن مباحث منتشر شده است.

جلسه‌ی هشتم تفسیر قرآن   ۱۳۷۰/۷/۲۴

جلسه‌ی نهم تفسیر قرآن   ۱۳۷۰/۸/۱  
جلسه‌ی دهم تفسیر قرآن   ۱۳۷۰/۸/۸

جلسه‌ی یازدهم تفسیر قرآن   ۱۳۷۰/۸/۱۵
جلسه‌ی سیزدهم تفسیر قرآن   ۱۳۷۰/۸/۲۹

جلسه‌ی چهاردهم تفسیر قرآن   ۱۳۷۰/۹/۶
جلسه‌ی بیست و دوم تفسیر قرآن   ۱۳۷۱/۱/۲۶

جلسه‌ی بیست و سوم تفسیر قرآن   ۱۳۷۱/۲/۲
جلسه‌ی بیست و پنجم تفسیر قرآن   ۱۳۷۱/۲/۱۶

جلسه‌ی بیست و ششم تفسیر قرآن   ۱۳۷۱/۲/۲۳
جلسه‌ی بیست و هفتم تفسیر قرآن   ۱۳۷۱/۲/۳۰

جلسه‌ی بیست و هشتم تفسیر قرآن   ۱۳۷۱/۳/۶