مراسم  احیا  شب قدر نوزدهم رمضان دانشجویان دوره خط امام در د انشگاه علوم پزشکی هرمزگان

20140717_005822

20140717_005809

20140717_005801

20140717_031128

20140717_031115

20140717_031104

20140717_031040

20140717_010316

20140717_005827

20140717_010304