۱۳ آبان، روز فریاد مرگ بر آمریکا/ کارتون: محمد کارگر

13920812161744230_PhotoL