گزارش تصویری جزء خوانی قرآن کریم دانشجویان دوره خط امام  بسیج دانشجویی استان هرمزگان

DSC00022

DSC00023

DSC00024

DSC00026

DSC00027

DSC00028

DSC00029

DSC00032

DSC00033

DSC00034

DSC00035