سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۲ را منتشر کرد.
IMG02091468
به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،داوطلبان می توانند برای مشاهده کارنامه خود از دو روش جستجو بر اساس شماره داوطلبی و مشخصات فردی و جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردی استفاده کنند.در آزمون ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۹۲  پذیرش در دوره های روزاﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و گروه های آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، فنی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، علوم ﮐﺸﺎورزی، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺮ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ صورت گرفته است.

میزان پذیرش نهایی در آزمون کاردانی به کارشناسی که به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز صورت گرفته است ۱۸۰ هزار و ۸۵۱ نفر بوده است.

 

منبع: مهر

انتهای پیام/