پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ممنوع شد.

IMG12431711

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،جزئیات ضوابط ۳۵ بندی مالی ناظر بر بودجه ۹۳ کل کشور منتشر شد که براساس این ضوابط مالی، در بخش هزینه ای دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب “برنامه پژوهش های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

در بخش هزینه ای همچنین پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ممنوع است.

در بخش بودجه شرکتهای دولتی این ضوابط، شرکت های دولتی موظفند نیم درصد از سود قابل تخصیص را برای تحقیق و پژوهش های کاربردی در زمینه های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش بینی کنند.

منبع :مهر

انتهای پیام/