در۷ روزگذشته تعدادی ازدانشجویان ساکن خوابگاه شهید ذاکری (پالایش) توسط افرادی باسلاح سردموردتهدید قرارگرفته اند.

13115864_5019676ceded_407797

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ، در۷ روزگذشته تعدادی ازدانشجویان ساکن خوابگاه شهید ذاکری (پالایش) توسط افرادی باسلاح سرد مور د تهدید قرارگرفته اند واجناس قیمتی-مدارک شناسایی وسایراموال دانشجویان به سرقت رفته است.

تکرار این مسئله درچندشب وبه صورت متوالی اعتراض دانشجویان را دربر داشته است وباتوجه به تردد دائمی دانشجویان ازاین مسیر درتمامی اوقات شبانه روز ونبود گشت های انتظامی احتمال اتفاق افتادن دوباره وچندین باره چنین مواردی وجود دارد.

ازطرفی مسئولیت امنیت دانشجویان ساکن خوابگاه با اداره خوابگاه ها واداره حراست می باشد.

EPSON scanner Image

EPSON scanner Image

دراین جا این سوال مطرح است که آیا حراست ویا اداره خوابگاه نباید امنیت خاطردانشجویان را درخوابگاه تضمین کرده تا دانشجو به جای مشغله های ذهنی بیهوده،فقط به ارتقا سطح علمی خود بیاندیشد! و دیگراینکه آیادانشگاه بامشکلات به وجودآمده نباید پس ازسال ها به فکر جابجایی خوابگاه پالایش به مکانی بهتر ویا حداقل تامین کمترین شرایط یرای بهبودی خوابگاه باشد؟

وب سایت خبری دانشجویان منتظر پاسخگویی وانتشار جوابیه مسئولین محترم می ماند.

انتهای پیام/