اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از اخذ کارمزد مانده گیری از دارندگان کارت، در تمامی ابزارهای پذیرش در مرکز شتاب خبر داد.
هرمزپرس رسانه دانشجو،  با توجه به دستورالعمل جدید اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ بیست خرداد ماه جاری،برای خدمات مانده گیری در تمامی ابزارهای پذیرش در مرکز شتاب از ۱۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰ ریال کارمزد دریافت می شود.
بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزد مانده گیری در خودپردازها و کیوسک های متفاوت با بانک صادرکننده کارت ۱۰۰۰ ریال، در پایانه شعب ۲۰۰۰ ریال و از طریق پایانه های فروش، تلفن همراه و تلفن ثابت ۱۲۰۶ ریال تعیین شده است.
لازم  به ذکر است مانده گیری در صورتی که صادرکننده کارت و ابزار پذیرش یک بانک باشد، کارمزدی نخواهد داشت