برنده مسابقه خوانندگی آمادگی گوگوش مورد حمایت مالی سازمان منافقین بوده است.

گوگوش