با پیگیری ایران، تمام نامهای جعلی خلیج ع ر ب ی از صفحات فیفا حذف و خلیج فارس جایگزین شد/ کارتون: محمد کارگر

 

13920701155730473_PhotoL