فرهاد مجیدی از فوتبال خداحافظی کرد!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور

1392080817212209_PhotoL

خداحافظی در اوج/ کارتون: محمد کارگر

13920808172532913_PhotoL