عکس نیم صفحه روزنامه های محلی در بازتاب تجمع مردم بندرعباس