جواد بیژنی گفت:  بسیاری از کسانی که در کشور مسئولیت دارند و نیز کسانی در استان نیز دارای موقعیت های تاثیرگذار هستند جزو دانش آموختگان طرح ولایت دانشجویی هستند.

هرمزپرس رسانه دانشجو، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در آئین افتتاح دوره آموزشی تشکیلاتی خط امام (طرح ولایت استانی) بسیج دانشجویی گفت: از سال ۷۵ دوره طرح ولایت در کشور برگزار شده است که امسال نوزدهمین دوره آن برگزار می شود و در مرحله استانی پنخژجمین دوره آن از امشب آغاز می شود.

بیژنی ادامه داد : شرکت کنندگان در این دوره از میان نزدیک به هفتصد و پنجاه داوطلب با آزمون و مصاحبه برگزیده شده اند.

وی علت نامگذاری دوره های طرح ولایت امسال به نام دوره های آموزشی تشکیلاتی خط امام را، مصادره عنوان خط امام، توسط برخی از جریانهای سیاسی دانست و گفت:برخی از جریانات سیاسی می خواهند خط امام را به نام خود مصادره کنند و می گویند هرکس در جریان ماست در خط امام قرار دارد. ما در این دوره سعی می کنیم به معرفی شاخص های خط امام در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… می پردازیم.

منظور ما از خط امام، فقط مقطع حضور حضرت امام روح الله درجامعه نیست بلکه منظور خط امامت شیعه است

بیژنی ماموریت بسیج دانشجویی را در۲عرصه مختلف دانست وگفت:

اولین ماموریت مهم کادرسازی است، یکی از مهمترین جاهایی که این کادرسازی ها صورت می پذیرد همین دوره طرح ولایت است.

وی ادامه داد: دومین ماموریت مهم بسیج دانشجویی نقش افرینی در میدان های مورد نیاز انقلاب است که این نقش افرینی  در دوعرصه تعریف می شود.

بیژنی اولین عرصه ماموریت نقش افرینی را عرصه عمومی نامید و گفت :راهپیمایی هایی که درطول سال و یا بنا به ضرورت انقلاب همگام با سایر اقشار جامعه صورت می گیرد.عرصه عمومی نقش آفرینی بسیج دانشجویی و دانشجویان است.

دومین عرصه مهم ماموریت نقش آفرینی که در این چند سال از آن غفلت کرده ایم عرصه تخصصی تحصیل دانشجویان است. ما کمتر توانسته ایم در این در عرصه تخصصی علوم خط ده باشیم.