صمد حمزه ای در نشست افطاری با جمعی از خیرین دانشگاه ساز گفت: مهمترین هدف از برگزاری این برنامه ها، قدردانی و قدرشناسی از خیرین و اقدامات ارزشمند آنان است.

هرمزپرس رسانه دانشجو، رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در نشست  افطاری با جمعی از خیرین دانشگاه ساز  با تاکید بر نقش و اهمیت اینگونه دیدارها، مهمترین هدف دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از برگزاری این برنامه ها را قدردانی و قدرشناسی از خیرین و اقدامات ارزشمند آنان عنوان کرد.

 وی با بیان اینکه نقش خیرین در فضای علمی کشور بسیار ارزشمند بوده است، اظهار داشت: ورود خیرین به فضای دانشگاهی منشأ خیرات و برکات بسیار زیادی بوده است و می تواند مشکلات عمرانی، فرهنگی دانشگاه را برطرف سازد.

دکتر حمزه ای تاکید کرد: مجمع خیرین دانشگاه ساز استان  باید مجدداً احیاء شود و به صورت ماهیانه حداقل یک جلسه با مجمع برگزار گردد.

در این نشست هم چنین سید عبدالله هاشمی رئیس مجمع خیرین دانشگاه ساز پیام نور استان تقبل شهریه ۶۰ نفر از دانشجویان بی بضاعت در سال تحصیلی جدید را پذیرفت.