اجتماع بزرگ مردم بندرعباس به مناسبت گرامی داشت  حماسه ۹ دی هم زمان با سراسر  کشور رو به روی میدان انقلاب برگزار شد.