سروده ای در مورد این روزهای مردم  غزه  از دانشجوی دانشکده پرستاری بندرلنگه

                   “حقوق به شر”

سالها رگبار تیر و توپ و ترکش                                   زوزه خمپاره و موشک و تانکهای سرکش

مرگ هزاران لاله نوشکفته در خواب                             گریه مادران بهر لاله های بی تاب

غصب سرزمین و خانه و مال                                      کشتن مردم بی دفاع هر سال

پیکار میان ترکش و سنگ                                          آوارگی و غارت و تحمیل جنگ

همه خود مصداق نقض حقوق بشرند                             افسوس که محافل بشری در خواب ساختگی به سر می برند

این خواب دیرپا زیاد نبود عجب                                   ندارند فاصله با هم به قد یک وجب

هر دو ز یک اصل اند و هستند قاتل دیرین                      به قولی هر دو سم اند ، یکی تلخ و یکی شیرین

هر دو در پی اهداف شوم و پست اند                             خواهان سلطنت بر جهان هستند

یک عده هم منتظر که هویدا شود روز حشر                    که اینان مدافع حقوق “به شرند” نه بشر

مثل نوکران کفر این اعراب سیه دل                            با خموشی خود هستند مسلمین را مایه خجل

حال ای مردم فهمیده و هوشیار                                  دست در دست هم دهیم شویم یار

شویم رها از قفس “فکر بردگی ها”                            همه در پی آزادی آزادگی ها

کنیم رسوا شیطان زمان را                                       کنیم بیدار خفتگان جهان را

کنیم خفه آنکه ظلم است را عامل و بانی                      کنیم هموار راه صلح جهانی

علی زارعی ( رهگذر)