حذف یارانه ثروتمندان منتفی شد!/ کارتون: سعید صادقی

13920813155326614_PhotoL

حذف یارانه ثروتمندان منتفی شد!/ کارتون: محمد کارگر

13920813155327472_PhotoL