مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان  هم زمان با سراسر کشور در بندرعباس برگزار شد.