تعزیه در منبر “مشهدی سکینه” دوراهی ایسینی بندرعباس/گزارش تصویری