تاکید آمریکا وانگلیس برای ایجاد نیروی امنیتی در افغانستان!

13920214152725197_PhotoL