استقلال و پرسپولیس در برزخ خصوصی، یا دولتی شدن!/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور

13920927163218280_PhotoL