کارگاه شعر واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان هرمزگان با موضوع شعر آئینی صلئب تبریزی برگزار شد

هرمزپرس رسانه دانشجو، در این جلسه که باحضور دکتر نوروزی عصر روز سه شنبه ۱۷ تیرماه، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان و جمعی از شاعران جوان استان برگزار شد ویژگی شعر آیینی، مذهبی و عاشورایی صائب تبریزی مورد بررسی قرار گرفت و به اشعار و ویژگی های سبکی این شاعر بزرگ سبک هندی پرداخته شد.

محتوای اشعار صائب و ویژگی متناقض نمایی در آثار این شاعر ازجمله مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.