مردم پارسیان  عصر دیروز در اعتراض به طرح جدا سازی چند روستا از استان هرمزگان تجمع کردند.