این روزها شایعات در خصوص امکانات انگشتر هوشمند اپل هر روز داغتر می شود.

n00209554-r-b-003

n00209554-r-b-002

n00209554-r-b-000

n00209554-r-b-000

n00209554-r-b-001